Mehanizam dejstva kortikosteroida

Istovremeno unošenje hrane ne utiče značajnije na resorpciju inhibitora protonske pumpe. Većina IPP se metaboliše u jetri pod dejstvom enzima CYP2C19 (primarno) i CYP3A. Rabeprazol se metaboliše i alternativnim putevima, kao i pantoprazol koji pokazuje mali afinitet za CYP2C19 izoenzim, pa ova dva predstavnika poseduju najmanji potencijal interakcije sa drugim lekovima. Omeprazol može uticati na serumske koncentracije fenitoina , varfarina , diazepama i ciklosporina . [3] [6] Lansoprazol može ubrzati klirens teofilina i smanjiti efikasnost oralne kontracepcije . [3] IPP stupaju i u druge interakcije na nivou metabolizma. [6]

Mehanizam dejstva kortikosteroida

mehanizam dejstva kortikosteroida

Media:

mehanizam dejstva kortikosteroidamehanizam dejstva kortikosteroidamehanizam dejstva kortikosteroidamehanizam dejstva kortikosteroidamehanizam dejstva kortikosteroida